Nemovitá kulturní památka - renesanční zámek s relikty středověké tvrze.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY

Současný stav

2000 - 2001
Památka zařazena do Projektu záchrany architektonického dědictví a díky této podpoře proběhly přípravné práce a bylo zpracováno zaměření objektu, proveden projekt pro stavební povolení a statické zajišťování. V roce 2001 byly také zahájeny první práce na statickém zajištění. Ve východním křídle provedena obnova odbouraných prevétů, visutých na kamenných krakorcích.

2001 - 2002
Byla odstraněna přístavba z 50-tých let na nádvoří, aby se mohlo obnovit nádvorní schodiště, dále obnažen vstup do zasypaných suterénů a započato jejich vyklízení. Proveden archeologický výzkum. Po vyklizení suterénu jižního křídla a statickém zajištění narušených konstrukcí v této situaci, započaty též práce na náročném odvodňování spodních vod na skalním podloží. Proběhla obnova zřícené části průjezdu, včetně téměř poloviny klenutí. V okolí zámku, zejména v jeho severním předpolí byly vyklizeny devastující tzv. "černé stavby" a skládky odpadků, včetně některých ploch, využívaných k nevhodným účelům.

2002 - 2003
Práce se soustředily na další statické zajišťování. Byla rozebrána podstatná část vložené sýpky v patře a po odklizení utilitárních konstrukcí a zásypových vrstev zahájena obnova vnitřního schodiště v severním křídle, včetně stoupajících křížových kleneb. V patře severního křídla také proběhla vyzdívka nosných vnitřních vertikálních konstrukcí v plné síle a prostory postupně uváděny do stavu před devastačními zásahy hospodářských úprav. V patře východního křídla rovněž provedeny vyzdívky některých nosných konstrukcí, před lety odstraněných a zahájena obnova dýmníku "černé kuchyně" s kopií kamenného krbu v patře.

2003 - 2004
V tomto období se podařilo pokročit velmi výrazně. V jižním křídle byla po vyklizení probořených sklepů realizována kaple (umožněno významnou pomocí z prostředků Kraje Vysočina), za ní pak v situaci jihozápadního křídla byl po provedeném záchranném archeolog. průzkumu snížen terén, založeno odvodnění skalního podloží a do podzemí v místě někdejších sklepení vložena klenutá hrobka s komorami. Prostor je uzavřen masivní žulovou deskou v podlaze nově vybudované kapitulní síně hned za kaplí. Tento prostor není jen sepulkrálním, ale umožňuje zároveň pomocí drenážního a samospádného ventilačního systému velmi účinně vysoušet historické zdivo, do kterého je tato konstrukce vložena. V tomto roce pak ještě proběhly další práce na statickém zajišťování, provádění podélných vnějších a některých vnitřních drenáží. V interiérech patra byly zhotoveny první konstrukce dřevěných záklopových stropů, prozatím jen v hrubé trámové kostře z ručně tesaných trámů. Na nádvoří proběhla v jihozápadním koutě obnova schodiště a to nad současným vstupem do kaple. Tesařské práce byly opět provedeny tradičními postupy. V patře východního křídla se díky nevšednímu pochopení a vstřícnosti firmy Unistav Brno podařilo zrekonstruovat historický trámový strop, jehož části pocházejí z druhotně použitých konstrukcí v domě Pánů z Lipé Brno.

2004 - 2005
Opět pokračující práce na statickém zajišťování, vloženy další předpjatá lana, stahující objekt, prováděny injektáže a odvodňovací práce. Dále byly provedeny obnovy některých kleneb, další tesařské práce na obnově trámových stropů, vyzděny masivní nosné vertikální konstrukce - vnitřní zdivo (některé obnovovány v původní síle až 130 cm). Z prostředků obce zahájeny práce na zřízení sociálního zázemí v přízemí východního křídla, přístupné z nádvoří. V roce 2004 opět za přispění z rozpočtu Kraje Vysočina a obce Str. Zhoř byla stavebníkem realizována obnova rozsáhlého klenutí v přízemí severního křídla.

2005 - 2006
I v tomto období byly práce, vyjma dalších statických zajištění, injektáží a sanací zdiva soustředěny na odvodnění zámku. Tentokrát proběhlo velmi účinné odvodnění v prostoru severního křídla a jeho předpolí. Tyto práce umožnilo definitivní rozhodnutí o realizaci vstupní přístavby v místě někdejší hodinové věže. V rámci této akce byl postaven kamenný portál zámku, osazen nápisovou deskou a vstup byl zaklenutý a napojený na stávající průjezd. Po téměř 180 letech tak má zámek opět důstojný vstup. Dosud je postavena pouze přízemní část, druhá, dosahující ke střeše bude teprve realizována. Dále proběhly práce na obnově prvního komínového tělesa a to v rámci sanace narušeného zdiva po jeho někdejším zbourání. Nyní se na tomto místě již vypíná komín nový, včetně hlavice.

2007 - 2019
bude postupně doplněno
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one