Nemovitá kulturní památka - renesanční zámek s relikty středověké tvrze.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY

Kaple sv. Bernarda z Clairvaux

kaple.jpg
HISTORIE NÁBOŽENSKÉHO VYUŽITÍ ZÁMKU

Původní kaple zámku vznikla ještě v dobách luteránských majitelů jako modlitebna a nacházela se s největší pravděpodobností v přízemí jihovýchodního křídla. V roce 1711 měla kaple hlavní oltář s obrazem sv. Anny a Jáchyma, dále pak byla vyzdobena obrazy Zmrtvýchvstání, Matky Boží a sv. Dominika. Zajímavostí je, že se v témže roce uvádí v soupisu inventáře i bratrské mešní svícny, patrně pozůstatek někdejší modlitebny.

Roku 1763 se dozvídáme, že kaple měla oltář s obrazem sv. Jana Křtitele. Zřejmě v důsledku změny majitele došlo i k výměně oltáře a snad i zasvěcení.
V roce 1787 kaple ještě sloužila svému účelu, a to nejspíše až do první třetiny 19. století.

Další zprávy už nemáme, zámek sloužil především hospodářskému využití. Za zmínku stojí ještě vybudovaný výklenek ve tvaru malé konchy na jižní fasádě nádvoří, kde stávala dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého, patrně od počátku 18. století. U této sošky se na nádvoří zámku konávaly pravidelné pobožnosti až do počátku 2. světové války. Bohužel při požáru v roce 1943 tato soška byla z velké části zničena.
vstup do kaple 1930.JPG
Nově budovaná kaple se nachází v přízemí jižního křídla renesančního zámku - dnes konventu Řádu rytířů Kristových ve Stránecké Zhoři. Navazuje na prostor kapituly Řádu na západní straně, která slouží též jako krypta konventu.

Vlastní prostor kaple je cca 9 m vysoký, šířka je 6,5m. Zaujímá plochu cca 80 m2 a kapacita je přibližně 150 lidí. Presbytář kaple je ve vložené, nově vyklenuté nice, orientován východním směrem a je vyvýšen dvěma žulovými stupni. Na západní straně je nově vyklenut masivní kůr na žulových patkách s řádovými kříži, který zároveň obsahuje skryté prvky statiky zámku. Kůr je přístupný z vedlejší kapitulní síně. Kaple je prolomena třemi okny jižním směrem a jedním oknem v protilehlé severní zdi do nádvoří, které je v současné době zazděno. Vstup do kaple je z nádvoří pod schodištěm a je opatřen novým masivním žulovým portálem s řádovým křídlem.

Některé kamenické práce, a to nejen na kapli, provedl kamenický mistr Milan Štoksa z Oslavice u Velkého Meziříčí. Velmi významnou měrou se na vybudování kaple podílel Kraj Vysočina a také výrazně přispěl dar obce Herálec ve formě žulových stupňů a masivních žulových desek do podlah.

Prostor dnešní kaple byl v minulosti nejspíše vrchnostenskými kancelářemi, v průběhu 19. došlo ke zboření klenutého polosuterénu a prostor byl z důvodu jednotné nivelace téměř do poloviny zasypán stavební sutí a opatřen novou cihelnou podlahou. Poté sloužil zhruba 100 let jako stáje pro hospodářská zvířata. Po roce 1950 byl prostor opatřen novou betonovou podlahou, byl předělen vnitřními příčkami a sloužil jako družstevní jídelna JZD.

V roce 2003 došlo k vyklizení rozsáhlých zavážek sutí, archeologickému výzkumu a statickému zajištění a sanace celého prostoru. V přilehlé kapitulní síni západně od kaple se v prohloubeném suterénu zřídila klenutá krypta, jako segregační konventní pohřebiště a nad úrovní podlahy kapitulní síně vzniká komplex kaple s příslušenstvím. Kaple má z původní architektonické vybavenosti zámku dochovanou pouze klenbu, jde o typickou jednoduchou valenou klenbu se šesti protilehlými spojenými výsečemi včetně původních utahovaných omítek s renesančními hřebínky. Vše ostatní je z větší části rekonstrukce. Nově vložené konstrukce jsou opatřeny prvky s řádovými kříži, aby bylo docíleno architektonické odlišitelnosti od původních architektonických prvků stavby. Přilehlá kapitulní síň bude zároveň sloužit jako sakristie.
Stavba krypty pod kapitulní síní
a (1).JPG
a (2).JPG
cap004.bmp
cap009.bmp
IMG_2076.JPG
Členové řádu při Generální kapitule 19. - 21. 9. 2008 v místě budoucí kaple
IMG_2093.JPG
IMG_2095.JPG
IMG_2096.JPG
IMG_2103.JPG
IMG_2301.JPG
Fotografie z průběhu stavby
P1080043.JPG
presbytar.jpg
Vkládání nového vstupu do kaple.JPG
IMG_2077.JPG
k (3).JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one